Det här behöver du veta om kongressen

I november 2018 är det dags för DIK:s största medlemsmöte: kongressen. Kongressen är också DIK:s högsta beslutande organ.

Alla deltagare samlas under två dagar för att ta stora beslut om DIK:s framtid. Besluten tas i plenum, då röstar alla ombud på de framlagda förslagen. Mycket av diskussionerna kommer att sker i Påverkanstorg. På kvällen avbryts det formella mötet för middag och lite festligare aktiviteter.

Deltagare är ombuden, medlemmarnas representanter framröstade av medlemmarna själva, förbundsstyrelse och förbundsordförande, mötespresidium, valberedning, revisorer och kansliet. Till det formella öppnandet av kongressen och till middagen är det vanligt att särskilt inbjudna gäster deltar.

Förbundsstyrelsen skriver olika förslag på vilken inriktning DIK ska ha de kommande åren, det kan vara allt från ändringar i stadgan till vilken politisk inriktning DIK ska ha och vilken verksamhet som ska bedrivas. Alla medlemmar i DIK kan göra detsamma genom att skriva motioner.

Dessutom ska kongressen även besluta om att ge avgående styrelse ansvarsfrihet, besluta om revisorer och en ny ordförande och styrelse för kommande kongressperiod.

Alla som deltar på kongressen kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst. DIK betalar resa, boende och mat under mötesdagarna.

Viktiga datum att ha koll på:

 • 22/1 – Startdatum för nominering till ombud
 • 15/2 – Valberedningens anmodan går ut
 • 21/3 – Nomineringstopp till ombud
 • 9/4 – Röstning av ombud till kongressen
 • 9/5 – Omröstningen av ombud stängs
 • 15/5 – Nomineringar till valberedningen ska vara tillhanda
 • 15/6 – Motionsstopp
 • 23/8 – Kallelse skickas ut
 • 23/10 – Handlingar skickas ut
 • 23/10 – Valberedningen ska senast presentera sitt förslag

Varför kongress?

DIK har kongress vart tredje år och tiden mellan kongresserna kallas kongressperiod.

Kongressen fattar beslut om vilka övergripande frågor som förbundet ska prioritera i sitt arbete. Detta görs genom att du som medlem ensam eller ihop med andra lämnar in förslag (motioner) och styrelsen lämnar in sina förslag (propositioner). De diskuteras och debatteras av deltagarna på kongressen och till slut fattar ombuden beslut i frågan. Förslagen kan handla om vad som helst som rör förbundets verksamhet. Alltifrån opinionsbildning, förhandlingsstrategier och professionsfrågor till hur förbundet ska organiseras och styras.

Kongressen bestämmer också medlemsavgift och förbundsstyrelse för de kommande tre åren, samt säkerställer att styrelsen genomfört det den åtog sig föregående kongress.

 

Ordlista

Föredragningslista: Lista på ärenden kongressen ska besluta om.
Handlingar: Alla de dokument som är kopplade till kongressen.
Motion: Förslag från medlemmar.
Mötespresidium: Mötesordförande och sekreterare som leder kongressen.
Ombud: Av medlemmarna framröstade representanter som tar beslut.
Nominerad medlem: Medlem som är nominerad till att vara ombud.
Plenum: När samtliga röstberättigade är samlade och tar beslut.
Proposition: Förslag från förbundsstyrelsen.
Protokoll: Mötessekreterarnas sammanställda dokument med beslut.
Röstlängd: Alla som får rösta i plenum under kongressen. 
Suppleanter: Inhoppare för ombud som får förhinder att delta.
Valberedning: Lägger förslag om ny förbundsordförande och ny förbundsstyrelse.
Valkrets: En region/kategori där ombuden är framröstade.
Yrkande: Förslag till beslut.

Det här är DIK:s valberedning:

 • Anna-Stina Takala (ordf)
 • Stieg Andersson
 • Ewelina Axell
 • Åsa Brozén
 • Matilda Karlsson
 • Erik Palm
 • Sara Sivre
 • Victoria Trygg

Kontakta valberedningen på: valberedningen@dik.se