Start /  YRKE & KARRIÄR /  Yrken i DIK /  Kulturmiljöyrken

För dig som är intresserad av de spår som människor lämnat efter sig, från stenåldern till idag är det här ett spännande område.
Foto: Camilla Lindkvist

Att arbeta inom området kulturmiljö innebär att jobba med bevarande, vård och tillgängliggörande av den miljö som påverkats av mänsklig aktivitet. Kulturmiljö är det som berättar för oss hur människor levde innan oss. För dig som är intresserad av de spår som människor lämnat efter sig, från stenåldern till idag är det här ett spännande område och du kan specialisera dig mot till exempel byggnader, olika föremål och material eller tidsperioder.

Arkeolog
Arkeologer arbetar med förhistoriskt och historiskt material. För att kunna finna och tolka dessa spår och sätta in dem i ett sammanhang behövs teoretisk såväl som praktisk kunskap. En arkeologs arbetsuppgifter kan variera mellan vitt skilda uppdrag. Riksantikvarieämbetet och länsmuseerna är de största arbetsgivarna för arkeologer. De flesta arkeologer arbetar på ett eller annat sätt med utgrävningar. Fältarkeologer planerar, utför och följer upp arkeologiska utgrävningar, kartlägger och dokumenterar fyndlokaler samt inventerar kulturlandskapet. Andra arkeologer arbetar mer med handläggning av ärenden som rör kulturmiljövårdslagen, finansiering av arkeologisk verksamhet, rådgivning i arkeologiska frågor med mera. 

Många arkeologer arbetar med inventering, dokumentation och vård av arkeologiska fyndmaterial i museernas samlingar. En del arkeologer arbetar med att levandegöra det förhistoriska kulturarvet och förmedla kunskap och upplevelser genom utställningar, visningar, litteratur och andra medier. 

Det finns några hundra arkeologer på arbetsmarknaden idag. 

Antikvarie
Som antikvarie arbetar du med samlingarna på till exempel ett museum. En viktig arbetsuppgift är att utveckla användningen av samlingarna så att de blir tillgängliga för forskning och utbildning. En annan arbetsuppgift är att göra föremålen tillgängliga för var och en genom utställningar och digitala arkiv. 

Antikvarier har även ett strategiskt ansvar i att utveckla av riktlinjer kring vad som ska ingå i samlingarna det handlar om vad som ska köpas in och vad som inte längre ska bevaras. Andra arbetsuppgifter kan vara att på ett pedagogiskt sätt presentera vårt kulturarv och ge råd i kulturmiljöfrågor och i byggnadsvårdsfrågor. Det pedagogiska arbetet kan vara riktat mot studenter och allmänhet i alla åldrar.

Som antikvarie kan du även ha ansvar för in- och utlån och vara behjälplig vid utställningsproduktion. 

Byggnadsantikvarie
Som byggnadsantikvarie arbetar du med att genomföra antikvariska utredningar som beskriver en bebyggelsemiljös kvalitéer och brister samt identifierar dess kulturhistoriska värde. I arbetsuppgifterna ingår även rådgivning, remisshantering och inventering. Kulturmiljövård bedrivs inom museerna men även inom Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet samt inom den privata sektorn på till exempel arkitektkontor. 

För de byggnadsantikvarier som arbetar med uppgifter direkt relaterade till plan och bygglagen krävs certifiering. Läs mer i Boverkets föreskrifter KUL2 på www.boverket.se.

Föremålsantikvarie
En föremålsantikvarie arbetar med bevarande av föremål, till exempel genom att dokumentera och vårda inredningar, förmedla och visa föremål, konst- och industriprodukter. Arbetsuppgifter inom exempelvis insamling, förmedling och bevarande eller handel och bruk av föremål är vanliga. Föremålsantikvarier kan arbeta med antikvariska frågor vid myndigheter, länsstyrelser, museer och liknande, eller i eget eller andras företag på den privata marknaden, till exempel med utställningsproduktion, kulturturism, näthandel, i inrednings-, auktions- eller antikbranschen.

Konservator
Som konservatorn har du till uppgift att bevara och, så långt hänsyn till autenticiteten medger det, också till ursprungligt utseende återställa konstföremål, antika och konstnärliga möbler och textilier, zoologiska preparat etc. Konservatorer har specialkunskaper om olika materials nedbrytningsprocesser och är ofta specialiserade på olika typer av material. Som konservator krävs ett gott handlag och gedigna kunskaper inom kultur- och konsthistoria. Konservatorerna ansvarar för samlingars tillstånd vid till exempel magasinering och transporter.

Utbildning
Utbildningar inom humaniora, dit kulturmiljöyrkena räknas, ges ofta som kurser där studenten själv syr ihop sin utbildning. På avancerad nivå är det vanligare med så program, så kallade mastersprogram. För att arbeta med byggnadsvård och som konservator krävs studier inom dessa ämnen.

För den som vill arbeta som arkeolog kombineras huvudämnet arkeologi med andra humanistiska eller naturvetenskapliga ämnen.  

Utbildningens längd 
Utbildningarna tar mellan 3 - 5 år. Studenter väljer mellan att antingen enbart studera humaniora eller att kombinera med studier inom andra ämnesområde, ofta från samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet. 

Här kan du studera 
De flesta universitet och högskolor har kurser och program inom området. Gå in på www.studera.se för att läsa mer. 

BEHÖRIGHET (FÖRKUNSKAPSKRAV) 
Ofta krävs enbart grundläggande behörighet men vissa utbildningar har högre krav. Se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.  Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma. 

Utlandsstudier
De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen. 

Lön före skatt  
Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och personens kompetens och erfarenhet. För färsk statistik se DIK:s lönestatistik eller Saco lönesök (logga in via Mina sidor)

Arbetsmarknaden [2013]
För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb).  För erfarna: Idag överskott på arbetskraft. 

Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke och i Sacos rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november varje år.