Start /  YRKE & KARRIÄR /  Yrken i DIK /  KOMMUNIKATÖR /  Information och kommunikation /  Arbetsgrupp om etik för informatörer

Arbetsgruppen för informatörers yrkesetiska riktlinjer och framtida titel.

Arbetsgruppen tillsattes av DIK:s förbundsstyrelse i november 2011 och resulterade i nya riktlinjer som antogs av förbundsstyrelsen i maj 2012.

Bakgrund
Att enskilda yrkesutövare känner stolthet i sitt arbete och tillhörighet i sin profession är viktigt för att en profession ska kunna utvecklas och stärka sin ställning i samhället. En viktig del i att uppnå såväl stolthet som tillhörighet är att professionsutövarna har en grundläggande trygghet i vad som förväntas av rollen och vart de etiska gränserna i arbetet dras.

Informatörernas yrkesroll och arbetsområde har under åren sedan DIK tog fram de senaste yrkesetiska riktlinjerna genomgått stora förändringar. Arenorna för kommunikation är till stor del andra, hastigheten på informationsflödet har ökat och information och kommunikation blir allt mer en integrerad del av de flesta verksamheter. Detta ställer nya krav på professionen och dess yrkesutövare.

Med detta i åtanke menar DIK att nya yrkesetiska riktlinjer behövs för att guida de enskilda informatörerna eller som de ofta kallas idag, kommunikatörer i den nya miljö de nu befinner sig i.

Uppdrag
Gruppen har haft i uppdrag att ta fram nya yrkesetiska riktlinjer för informatörer/kommunikatörer. De ska ge nödvändig guidning i etiska ställningstaganden som rör yrkesutövningen. De ska underlätta för den enskilde informatören/kommunikatören att förhålla sig professionellt genom yrkeslivets olika roller, beslut och situationer. Riktlinjerna ska tydliggöra informatörens/kommunikatörens roll i organisationen. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot rollen i förhållande till chefer och ledning.

De yrkesetiska riktlinjerna ska rikta sig till informatörer/kommunikatörer oavsett sektor eller befattningsnivå. Gruppen ombads även komma med förslag kring hur DIK ska arbeta vidare för att säkerställa att dessa riktlinjer ska uppfattas som aktuella, relevanta och angelägna för målgruppen.

I uppdraget ingick även att ge förbundsstyrelsen en överblick över för- och nackdelar med att benämna gruppen med ”informatör” respektive ”kommunikatör”, samt delge styrelsen gruppens egen/egna åsikt/er i frågan. Även här önskade styrelsen konkreta förslag på hur en sådan förflyttning skulle kunna gå till.

Gruppens sammansättning:

  • Karin Linder, DIK
  • Mattias Johansson, Energimyndigheten
  • Karin Sandell, Nationellt centrum för kvinnofrid
  • Monica Thomasson, Aktiv kommunikation Öresund AB
  • Lena Lindell, Leceli Utveckling
  • Maria Enger, Akademikerförsäkring
  • Annika Engström, Nationellt centrum för kvinnofrid
  • Jon Stenbeck, Saco
  • Ida Alfsdotter-Thor, Akademikerförsäkring