Start /  OM DIK /  Så tycker DIK /  Remissyttranden - aktuella /  Remissyttranden - arkiv

Här hittar du remissyttranden från tidigare år.

2014

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41)
Det aktiva arbetet med rättigheter och möjligheter måste på ett tydligare sätt kopplas samman med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Båda processerna gynnas av att kopplas tätare samman. Synen på lönekartläggning speglar inte de stora förändringar som har skett inom den svenska lönebildningen med allt fler sifferlösa avtal.. [2014-09-23]

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79)
Vad gäller utformningen av det stärkta meddelarskyddet, dess koppling till tystnadsplikter samt påföljderna har DIK inga andra åsikter än utredningen. DIK är dock oense med utredningen vad gäller avgränsningen av de verksamheter som ska omfattas. Det läggs för lite vikt vid den demokratiska aspekten vad gäller meddelarskydd i offentligt finansierade privata verksamheter. Att bara tillse att vissa områden av offentligt finansierade privata verksamheter omfattas av ett stärkt meddelarskydd, gör att medborgarnas möjligheter till insyn i de verksamheter de är med och finansierar minskar... [2014]

Yttrande: Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12)
Den svenska skolan har idag en krisstämpel. För att vända utvecklingen och skapa en skola som står stark i framtiden krävs självklart ett gott beslutsunderlag för de som fattar besluten om skolans utveckling, men framför allt krävs fantasi och nytänkande när det gäller skolans organisation och arbetsformer. [2014-09-18]

Yttrande: Organisatorisk och social arbetsmiljö – Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö
DIK är positiva till att det kommer en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Så som arbetsmarknaden ser ut idag är det de psykosociala problemen som orsakar de ökade sjukskrivningstalen. Det är därför angeläget, om inte till och med nödvändigt, att föreskrifter som förbättrar arbetet för social och organisatorisk arbetsmiljö kommer till stånd. [2014-12-04]

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)
DIK är positiva till att en rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut som beaktar tjänstepensionsföretagens särdrag i förhållande till andra försäkringsbolag med iakttagande av generella grundläggande krav på tryggande och solvens genomförs.[2014-12-12]

Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, A2014/304/A

2013

Privata utövare (SOU 2013:53)
I framtiden kommer kontrollen av och insynen i privata utförares skärpas. I alla fall om de förslag som utredningen Privata utförare- kontroll och insyn, har presenterat och som DIK har tyckt till om i ett remissyttrande.

Yttrande över Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)
DIK har tagit del av departementspromemorian Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49).

Meritpoäng för svenskt teckenspråk
Förslag om införandet av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande (U2013/983/UH).

Litteraturutredningen (SOU 2012:65)
DIK har tagit del av Litteraturutredningens betänkande Läsandets kultur (SOU 2012:65). Yttrandet följer rubrikerna i kapitel 14, Bedömningar och förslag.

Ny hemvist för statliga arkeologiska uppdragsverksamheten
DIK har tagit del av promemorian om ny hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten.

Nya villkor för public service (SOU 2012:59)
DIK lyfter särskilt UR och skolbiblioteken i sitt yttrande över Public Serviceutredningen.

2012

2011

Äldre remissyttranden

För att ta del av DIK:s remissyttranden från 2010 och tidigare, vänligen kontakta kansliet - kansli@dik.se

2010

 • Yttrande över På väg mot en ny roll (SOU 2010:34)
 • Yttrande över - Delbetänkande av Upphovsrättsutredningen (SOU 2010:24)
 • Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)
 • Yttrande över SOU 2010:12: I samspel med musiklivet – en ny nationell plattform för musik
 • Yttrande över ”Promemoria med förslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor, m.m.” (U2010/222/UH)
2009
 • Sekretess vid anställning av myndighetschefer, SOU 2009:4.
 • "Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet" (Ds 2009:25)
 • Yttrande över Kulturutredningen (SOU 2009:16)
 • Kraftsamling – museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15)
 • En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109)
 • Styr samverkan – för bättre service till medborgarna (SOU 2008:97)
2008
 • Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)
 • Yttrande över Gymnasieutredningens betänkande Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27)
 • Resurser för kvalitet. Betänkande av Resursutredningen (SOU 2007:81)
 • Yttrande över betänkandet Mångfald är framtiden (SOU 2007:50)