Start /  OM DIK /  Så tycker DIK /  Remissyttranden - aktuella

Här hittar du aktuella remissyttranden från DIK. Se även dokumentlistan längst ner på sidan.

DIK:s remissvar och yttranden 2016

Yttrande över UKÄ:s rapport Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola, Rnr 39.16

DIK anser att högskolan ska ha en viktig roll i det livslånga lärandet. Förbundet menar vidare att användningen av moocar kan bidra till att utveckla den rollen.

Yttrande: EU på hemmaplan (SOU 2016:10), Rnr 22.16

Det här är en välkommen utredning menar DIK. Bristerna på kunskap och engagemang i EU-relaterade frågor är ett demokratiskt problem. Utredningen ger en god bild av dessa brister både bland specifika grupper (politiker, journalister, lärare) och den breda allmänheten. Utredningen presenterar i betänkandet en lång rad bedömningar, rekommendationer och förslag inriktade på att stärka kunskap, insyn, delaktighet och inflytande samt förbättra informationstillgången i EU-relaterade frågor

Yttrande: Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Överlag anser DIK att promemorian är ett bra steg i rätt riktning mot en mer välfungerande tolktjänst. Den upplevs genomarbetad och det är lätt att följa med i tankarna bakom de lagda förslagen. Vidare är det mycket bra att promemorian visar på en positionsförändring där tolkverksamheten lämnar sjukvården. Tolkverksamhet handlar om språk, inte om sjukvård och med det lagda förslaget blir det tydligt.

Yttrande: Digitaliserings transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91)

DIK anser att Digitaliseringskommissionen alltför ofta faller ner i enskildheter och saknar en övergripande strategi. Vi står idag mitt i det som beskrivs som den fjärde industriella revolutionen, denna revolution har potential att förändra sättet vi lever på, hur vi arbetar och hur vi relaterar till varandra på ett betydligt mer djupgående sätt än tidigare samhällsomvandlingar. Enligt Klaus Schwab, grundare och ordförande för the World Economic Forum, är det främst tre saker som särskiljer den fjärde revolutionen från de tidigare..

Yttrande: Ny museipolitik (SOU 2015:89)

DIK delar utredningens bedömningar. Dagens museipolitiska situation kan paradoxalt beskrivas som att staten samtidigt styr för mycket och för lite. Att lyfta upp statens styrning till en principiell nivå kan bidra till ideologisk tydlighet samtidigt som man överlåter ansvaret för verksamhetens innehåll till de som bäst kan den, dvs. verksamhetens kompetenta personal. DIK menar dock att.. 

Yttrande: Gestaltad livsmiljö. En ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Inspel till Riksantikvarieämbetets och Riksutställningars arbete med omvärldsanalys och kunskapsöversikt avseende kulturarvsområdet.

DIK:s remissyttranden 2015

Underlag till regeringens forskningspolitik

Yttrande: Synpunkter på förslaget om statlig medfinansiering av digitala servicecenter i ”Gör Sverige i framtiden – digital kompetens” (SOU 2015:28)

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern (Ds 2015:8)
DIK är ett kvinnodominerat akademikerförbund. Som ett sådant ser vi hur det ojämställda uttaget av föräldrapenning slår mot löneutveckling och karriärer hos våra medlemmar. DIK är därför positiva till en utökning av de reserverade månaderna i föräldraförsäkringen.

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
DIK instämmer med att det finns behov att ytterligare begränsa möjligheterna att använda upprepade tidsbegränsade anställningar och att säkerställa att anställningsskyddslagen uppfyller kraven i EU:s visstidsdirektiv.

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel

Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH

Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet – en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen Ku2015/01181/KI