Start /  OM DIK /  Så tycker DIK /  Om skolbibliotek /  Det här är ett skolbibliotek

Vad är ett skolbibliotek? Enligt skollagen (2010:800) ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. DIK definierar skolbibliotek så här:

Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion. Skolbibliotekets uppdrag definieras av skollagen och kurs- och läroplaner. Under ledning av skolbibliotekarie stärker skolbiblioteket elevernas språkliga och digitala kompetens i en multimodal* textvärld.

Dagens lärande sker i en komplex multimodal textvärld. I en sådan värld ”läser” och lär vi från många olika medier, exempelvis traditionell bok, analoga och digitala massmedier, sociala medier och genom olika former av information som ord, ljud, bild och film.

Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion som lär eleverna att navigera i denna multimodala textvärld och i det ökande informationsflödet.

Ett skolbibliotek som arbetar under ledning av en skolbibliotekarie:

  • Är en pedagogisk funktion som genom stöd och inspiration ökar elevernas läsfärdigheter.
  • Lär eleverna att källkritiskt navigera i informationsflödet och att hantera sin digitala identitet.
  • Är navet i den digitala kunskapsskolan.

Nedan kan du ladda hem broschyren om DIK:s definition av skolbibliotek, som pdf:

* Med multimodal menas att ”texterna” vi läser kommer i olika former: skriven text, ljud, bild, film och så vidare.