Start /  OM DIK /  Organisation /  DIK:s kongress /  Diskussionsforum – DIK:s extra kongress

Kommentera, fråga och få svar om valberedningens arbete och förslag. Här kommer också extra kongressens chattar att publiceras. Alla har möjlighet att läsa och att kommentera. Använd gärna kommentarsfältet nedan för dina frågor. Valberedningen har också delat med sig av några frågor de har fått in andra väger. Chatten ligger öppen men är inte bevakad utanför de tider som är angivna nedan.

Tider:

tisdag 21 mars

10:00-12:00. Frågor om kongressen och arbetsform. En personlig praktisk fråga inkom.

19:00 - 20:00 Frågor till valberedning och Anna Troberg, valberedningens förslag till ny förbundsordförande. Inga frågor kom via chatten.

onsdag 22 mars

18:00-20:00 Frågor till valberedning och Anna Troberg, valberedningens förslag till ny förbundsordförande

torsdag 23 mars

12:00-13:00 Frågor till valberedning och Anna Troberg, valberedningens förslag till ny förbundsordförande

Frågor och svar från kongresschatt 22 och 23 mars 2017. Se PDF:er nedan.

Kommentarer:

 1. 2017-03-23
  Av: Erik Kristow

  Jag anser att hela detta förfarande är en porodi på verklig medlemsdemokrati. Mötesordförande och valberedningens ordförande hänvisar ideligen till att formalia är ok. Ja, det må så vara, men i praktiken har DIKs ledning inte gjort något för att göra en verklig debatt möjlig - varken mellan medlemmarna eller mellan ombuden. Informationen är nästan omöjlig att hitta. Ombuden går inte att kontakta. Mitt eget val är att lämna förbundet.

 2. 2017-03-23
  Av: Anna Troberg

  Hej Lars, politiskt arbete och fackligt arbete innehåller i mångt och mycket liknande komponenter, men balansen mellan dem kan se lite annorlunda ut. Att driva politik är generellt tyngre på den offentliga opinionsbildningsdelen, medan fackligt arbete handlar mer om att driva frågor genom olika samarbeten inom förbundet, inom SACO och i andra konstellationer. Mycket kortfattat och förenklat skulle man kunna säga att politiskt arbete är mer megafon och fackligt arbete är mer diplomati. Delarna går som sagt hand i hand, men det kan vara värt att lyfta att det mer traditionella fackliga arbetet blir mer lättarbetat om man grundar med aktivt och långsiktigt politiskt arbetet i frågor som påverkar medlemmarna och de områden de verkar inom. Det gör förbundet tydligare och mer attraktivt för både gamla och nya medlemmar och stärker dessutom dess ställning i diverse samarbeten och förhandlingar - och i den offentliga debatten.

 3. 2017-03-23
  Av: Lars Berglund

  Jag kommer inte ut på kongresschatten så jag provar att, som kongressombud, ställa min fråga här. Hej! Jag vill fråga dej Anna Troberg hur du ser på skillnaderna i att jobba och driva frågor politiskt jämfört med att jobba och driva frågor fackligt. Vilka likheter ser du i att arbeta fackligt jämfört med att arbeta politiskt.

 4. 2017-03-23
  Av: Karin Linder

  Vad jag kan se har DIK uppfyllt formalia. Extrakongressen har varit utlyst i god tid, valberedningen har arbetat och kommunicerat med medlemmar. De har bjudit in kandidater att anmäla intresse. Därefter har valberedningen tagit fram ett förslag vilket är brukligt. Utöver det har medlemmar uppmanats att lämna motkandidater. Den formella delen är som jag ser det därmed uppfylld. Det ni har invändningar emot är hur väl detta kommunicerats och ni upplever att det inte gjorts på ett tillräckligt tydligt och bra sätt. Jag kan konstatera att formella krav är uppfyllda men att medlemmar är missnöjda och framför konstruktiv kritik och att förbundet bör ta till sig detta. Den nu pågående kongressen kommer att avslutas kl 15 idag och såvitt jag kan bedöma är den formellt korrekt. Karin Linder mötesordförande

 5. 2017-03-23
  Av: Peter Andréasson

  Jag är, likt en del andra, en aning bekymrad over formen för den här extra kongressen. Det handlar om allt ifrån uppelevelsen om brist på demokrati och transparens kring valet av ordförande (därmed inget ont om varken valberedningens arbete eller den persom som kandiderar) till mötesformen I sig, som åtminstone jag tycker är svår att förstå. Jag fattar t ex inte det här kring motkandidater. På ett ställe läste jag att det fanns flera förslag och att en del även föreslagit sig själva som kandidater. Här ovan skriver mötesordförande att det inte inkommit några förslag. Det är förvirrande och oklart och ter sig märkligt för mig som ombud med dessa olika budskap. Som det plikttrogna ombud jag vill vara har jag letat vilt efter de nämnda motskandidaterna på DIK:s webbsidor - utan framgång. Förklaringen är då alltså helt enkelt att det inte finns några motkandidater? Det är tråkig att det är så, eftersom det rimligen gagnar förbundet med en flora av olika kandidater, Sedan är det lite konstigt att man uppmanas att lägga sin röst I ordförandevalet innan all diskussion är avslutad. Det är ju rätt bra om det varit så att vi ombud först fick godkänna mötesformalia, sedan att det öppnas en kanal med en rejät tilltagen tid för diskussion som sedan avslutades vid en specific tidpunkt - och att vi först därefter kommer till punkten för val av ny DIK-ordförande. Men framförallt känner jag att den här formen för congress lämnar mycket I övrigt att önska när det gäller insyn, öppen discussion, medlemsdemokrati och tydlighet. Dessutom är det en aning frustrerande med ett chatprogram som autokorrigerar vissa ord till engelska. men det är en kommentar I marginalen...

 6. 2017-03-23
  Av: eva häusner

  Hej, det finns säkert olika vägar att öka medlemsinsynen i samband med kongressen. Man bör fokusera både på ombudens insyn och alla medlemmars insyn. Många medlemmar som jag har pratat med känner inte ens till att kongressen äger rum. Det är givetvis också den enskilda medlemmens ansvar att hålla sig ajour med förbundet men något har gått snett. Som tidigare chatskribent skrev får man leta väldigt länge på dik.se innan man hittar fram till kongressidorna. Jag tror att man skulle vinna på att inbjuda till chatkonversationen tidigare än två dagar innan kongressdag. Nu känner många att man inte kan påverka "längre". Tror att en del upplever omröstningen som ren formalia. Jag förstår att det kan vara för kostnadsintensiv att göra en fysisk extra kongress men man skulle kunna tänka sig att valberedningens förslag (dvs. de eller den nominerade) besökte valkretsarna fysiskt för någon form av utfrågning och dialog. Jag vet att valberedningen har gjort ett gediget jobb, men varför inte publicera valberedningens kravprofil redan i samband med nomineringsförfarandet och valberedningens intervjufrågor efter nomineringsförfarandet. Hur som helst - det här är bara spontana funderingar - delvis ogenomtänkta delvis kanske bra och värd att gå vidare med. Lycka till oss alla :-) Eva Häusner, ombud

 7. 2017-03-23
  Av: Karin Linder

  Det fanns möjlighet att lämna motförslag till ordförandekandidat fram till och med den 17:e mars. Det kom inte in några motförslag. vänligen, Karin Linder mötesordförande

 8. 2017-03-23
  Av: Leo Bergman

  Karin, det fanns inte möjlighet att skicka in förslag på kandidater! Vad är det för ljug! I enkäten fanns det bara två alternativ, antingen rösta på piratpartisten eller rösta blankt. Jag underkänner valberedningens arbete och förslag.

 9. 2017-03-22
  Av: Karin Linder

  DIK:s kongress består av 81 beslutsföra ombud som valdes av medlemmarna inför kongressen 2015 och valberedningen valdes av ombuden under kongressen 2015. Ombuden har vid upprepade tillfällen fått hänvisningar till hur diskussionen går till och har fått länken skickad direkt till sig. Alla medlemmar har delgetts information om möjligheten att lämna motförslag och information om kongressen har gått ut via nyhetsbrev. Kallelse skickades 22/2, handlingar skickades 9/3, webbenkäten skickades 21/3 och stängs 15:00 23/3. /Karin Linder, mötesordförande DIK:s extra kongress

 10. 2017-03-22
  Av: Anna-Stina Takala, valberedningen

  Hej igen Erik! Det framgår av din kommentar och även tidigare kommentarer från dig att du är missnöjd med valberedningens förslag. I valberedningen har vi inte gjort samma bedömning som du av dels DIKs hållning i upphovsrättsfrågan och dels Anna Trobergs kvalifikationer för att leda DIK. Vi vidhåller att Anna Troberg skulle bli en utmärkt ordförande och tillföra DIK både kunskap, synlighet och en mycket god förståelse av vad ordförandeuppdraget innebär. Anna Troberg har lämnat Piratpartiet för flera år sedan. Det är som sagt kongressen som fattar beslut och jag är säker på att beslutet kommer att vara välgrundat.

 11. 2017-03-22
  Av: Erik Kristow

  Jag ifrågasätter valberedningens förslag till ny ordförande. En fd partiledare för Piratpartiet är ingen lämplig representant för ”det kreativa facket”. De kreativa och kulturella näringarna bygger på en fungerande upphovsrätt. Ska DIK välja en ordförande som saknar trovärdighet i skyddet av upphovsrätten? Jag är också kritisk till de dåliga förutsättningarna för den interna demokratin i DIK. Ointresset för denna chatt är ett exempel på detta. På vilket sätt har debatt i denna fråga uppmuntrats på hemsidan eller i utskick till medlemmarna (och/eller ombuden)? På DIKs hemsida får man leta länge efter information. Hur säkerställer DIK att ombuden / kongressdeltagarna får ta del av till exempel detta meddelande? Till sakfrågan. Många medlemmar är beroende av en fungerande upphovsrätt för att de företag de arbetar på ska kunna bedriva en fungerande affärsverksamhet. Alla enskilda kulturskapare är på samma sätt beroende av det skydd som upphovsrätten utgör. Utan detta skydd är det svårt att få betalt för sitt arbete. Piratpartiet hade/har som bekant en annan agenda. Ska DIK ha som sin främsta företrädare en person som bland annat uttalat följande: "The Pirate Bay är bra på två saker. Det ena är att hålla sajten uppe och det andra är att räcka lång nästa till etablissemanget." "The Pirate Bay är för mig en sajt som står för yttrandefrihet och demokrati." http://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/sa-hacklar-pirate-bay-medierna-som-svalde-nordkorea-bluffen-6116235 Om valberedningen gjort den enklaste mediesökning hade sådant här snabbt kommit upp. Det finns säkerligen en mängd andra uttalanden som kommer att ligga Troberg och DIK i fatet ifall hon väljs. För den intresserade finns en sida där viss dialog har förts kring valberedningens förslag, se länk. (På temat begränsad intern debatt.) http://www.dik.se/nyheter/anna-troberg/ Sammantaget ger jag denna process underkänt och uppmanar ombuden att besluta att frågan återförs till valberedningen för ytterligare beredning (återkomma med ett nytt förslag). Eftersom kongressen hålls digitalt är det en relativt enkel sak att skjuta upp beslutet och kalla till en ny digital kongress.

 12. 2017-03-22
  Av: Varför har valberedningen bara lagt ett förslag till nominerad och inte flera? Vilka är de andra förslagen som kom in?

  Inom DIK finns ingen tradition av att nominera flera kandidater att välja mellan till ordförandeposten till en kongress. Men om många medlemmar önskar en ändring av det, så kan det tas upp som ett förslag inför nästa kongress. Totalt kom det in ca 25 namn i det formulär som fanns på DIKs webbplats under nomineringstiden. Några nominerade sig själva, några nominerades av andra och några tillfrågades av valberedningen att skicka in en nominering av sig själva. Alla ombads att skicka in ett personligt brev och cv. Av dem valdes 5 personer ut till intervju, utifrån en kompetensprofil för ordförandeposten som valberedningen har utarbetat. Flera av de som valberedningen intervjuade och som inte är nominerade till uppdraget är inte bekväma med att deras namn publiceras i handlingarna, eller någon annanstans. Det kan orsaka frågor och oro på deras nuvarande arbetsplatser. Vi hoppas att medlemmar och kongressdeltagare har förståelse för det. /Valberedningen

 13. 2017-03-22
  Av: Varför nominerar valberedningen en person till ordförande som inte står för en stark upphovsrätt?

  Upphovsrätten har länge varit en fråga som är av intresse för DIK och som DIK har diskuterat. Även om en detaljerad politik på området ännu inte har utformats, har DIKs hållning länge varit att sätta samhällets medborgare i centrum. Många av DIKs medlemmar arbetar just med tillgängliggörande och förmedling av kultur, kunskap och information i olika former. Vi behöver hitta lösningar där så många som möjligt kan ta del av detta. Självklart behöver även de lösningarna fungera för upphovsrättsinnehavare. Anna Trobergs egen uppfattning skiljer sig inte på något avgörande sätt från hur DIK har diskuterat upphovsrättfrågorna. Samtidigt har Anna Troberg gentemot valberedningen varit tydlig med att om/när hon får uppdraget att bli ordförande, så står hon till fullo bakom DIKs värderingar och politik. Valberedningen har mycket stor tilltro till Anna Trobergs förmåga att axla en roll och arbeta för det uppdrag som rollen innebär, utan att sammanblanda sitt uppdrag med privata ställningstaganden. /Valberedningen

 

Lägg till ny kommentar:

Prenumerera på kommentarer
DIK:s kommentarspolicy