Start /  OM DIK /  Internationellt

Samarbete över gränserna blir allt vanligare och viktigare för DIK:s medlemmar i deras yrkesutövning och professionsutveckling.

För att kunna arbeta effektivt med opinionsbildning och erfarenhetsutbyte är närvaro i internationella nätverk och på internationella arenor ett måste för DIK.

DIK organiserar många olika yrkesgrupper (arkivarier, bibliotekarier, kommunikatörer, museimän, kulturförmedlare med flera). Totalt finns över 400 yrkestitlar i DIK:s medlemsregister.

DIK är internationellt verksamt i ett antal organisationer (professionsbaserade) vars verksamhet anknyter till de större medlemsgrupperna inom förbundet. 

När det gäller fackliga frågor deltar DIK regelbundet i Eurocadresrådets möten. DIK har de senaste åren stärkt sin kompetens i Europafackliga frågor genom att sända ut personal från kansliet till det fackliga Brysselkontoret.

DIK har också en representant i Europaportalens styrelse. Europaportalen är en webbtidning som ägs av arbetsgivare och fack på den svenska arbetsmarknaden och har fokus på europeisk arbets-marknad och ekonomi.

Internationella organisationer och nätverk där DIK är medlem

DIK i Norden och Baltikum


I Norden har DIK ett regelbundet samarbete med skandinaviska systerorganisationer på bibliotekarie-området: Bibliotekarforbundet i Danmark och Norge.

DIK i Europa

ENCATC – European Network of Cultural Administration Training Centres(http://www.encatc.org)

ENCATC är ett europeiskt nätverk för högre utbildningar inom kulturadministration, kulturförmedling och den kreativa sektorn. Syftet är att stimulera kunskapsutbytet och intresset för utbildningarna

EUPRERA – The European Public Relations Education and Research Association(http://www.euprera.org)

EUPRERA arbetar för att stimulera och förmedla kunskap och forskning inom medie- och kommunikationsområdet.

DIK globalt

ICA – International Council on Archives(http://www.ica.org)

ICA är en världsomspännande professionsorganisation som arbetar med att främja förvaltning, utveckling och användning av arkivtillgångar världen över. Organisationen vill bland annat främja utvecklingen av arkiv i alla länder.  

ICOM – International Council of Museums(http://icom.museum)

(http://www.sweden.icom.org/publ/index.html svensk avdelning)

ICOM är en världsomfattande organisation för museer och museimän. ICOM arbetar för att utveckla museiprofessionerna, höja medvetenheten om museerna, bevara kulturarvet och förhindra olaglig handel med kulturarvsföremål. ICOM:s arbete i Sverige följs upp av Svenska ICOM-kommittén där DIK är medlem.

IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions(http://www.ifla.org)

IFLA, världsorganisationen för bibliotek, biblioteksföreningar och bibliotekarieföreningar, arbetar för att utveckla och synliggöra värdet och nyttan av bibliotek.