Start /  DIN LÖN /  Ingångslön

DIK rekommenderar en ingångslön på 29 000 kronor i månaden. Den rekommendationen gäller för DIK-medlemmar som fått sitt första jobb efter avslutade studier, oavsett arbetsmarknadssektor och oavsett yrke.

Den rekommenderade ingångslönen är inget som regleras i avtal. Det är ett politiskt beslut av DIK:s förbundsstyrelse vars syfte är att driva upp ingångslönerna och därmed ge en skjuts för hela yrkeskårens löneutveckling.

Gäller rekommendationen alla slags jobb?

DIK:s ingångslönerekommendation gäller för alla slags kvalificerade jobb inom DIK:s yrkesområden, det vill säga arkivarietjänster, bibliotekarietjänster, arkeologtjänster, informatörstjänster, musei- och kulturmiljötjänster, etc. Den gäller däremot inte för assistenttjänster och andra mindre kvalificerade jobb.

Vem bestämmer lönenivån?

Sedan 2000 har DIK haft en rekommenderad ingångslön som är gemensam för alla förbundets yrkeskårer. Det är DIK:s förbundsstyrelse som beslutar nivån på lönerekommendationen. Beslutet om 29 000 fattades 2016 och gäller tills vidare.

Varför en ingångslönerekommendation?

En officiell lönerekommendation har till syfte att hjälpa nyexaminerade att förstå värdet på av sin kompetens. Den nivå som DIK:s förbundsstyrelse väljer att lägga rekommendationen på uppfyller följande kriterier:

  • den måste vara på en nivå som de flesta inte kan nå vid inträdet på arbetsmarknaden, därigenom kommer den att påverka lönerna uppåt
  • den måste kunna motiveras genom att en del faktiskt når den
  • den måste vara enkel att komma ihåg

Hur bestäms ingångsnivån?

Ingångslönerekommendationen bygger på den lönestatistik som DIK varje höst samlar in genom en enkät till samtliga yrkesverksamma medlemmar. Ur enkäten görs ett urval baserat på de medlemmar som angivit att de tagit examen innevarande år. Vid senaste enkäten (hösten 2016) var det 91 som uppgav att de tagit examen 2015. Av dem var det 25 procent som fått en lön på 29 000 kronor i månaden eller högre. Därav en lönerekommendation på 29 000.