Start /  DIN LÖN /  Din lön & ditt lönesamtal /  DIK:s lönepolicy

Individen, lönen och kompetensen.

Syfte med lönepolicy

Medlemmarnas arbete och betydelse för arbetsplatsens verksamhet är DIK:s viktigaste lönepolitiska verktyg. Utgångspunkten är individuell lönesättning, lokal förhandling och verksamhetens utveckling.

I lönepolicyn slår DIK fast de ställningstaganden om lön och lönesättning som utgör grund för DIK:s förhandlings- och opinionsbildningsarbete avseende löner.

Målet med DIK:s lönepolicy är största möjliga löneutveckling för alla medlemmar.

Individuell lönesättning

Varje medarbetare ska kunna påverka sin lön. Medarbetaren ska få klara besked om vilka resultat som förväntas för att löneutvecklingen ska bli bättre. Därför ska lönen vara individuell och bestämmas för varje medarbetare enskilt och lokalt på arbetsplatsen. Lönen ska sättas på sakliga grunder. Lönerna ska vara differentierade utifrån medarbetarnas kvalifikationer och arbetets svårighetsgrad. Lönespridning är därför ett självklart resultat av korrekt lönesättning. Lönespridning ger möjlighet till fortsatt löneutveckling på arbetsplatsen.

Den lönesättande chefen spelar en viktig roll för den enskildes lönesättning. Därför ska den lönesättande chefen ha kompetens och mandat att sätta individuella löner. Det är också viktigt att den lönesättande chefen har inflytande över hela löneprocessen.

Lönen

Lön är ersättning för beställt och utfört arbete. Lönen ska avspegla den anställdes kompetens, arbetsuppgifter och resultat av arbetet. Lönen bestäms genom individuella förhandlingar och kollektivavtal.

Lön är ett sätt för arbetsgivare att kommunicera och ge återkoppling på medarbetarens resultat. Rätt använd är lönesättningen ett effektivt sätt för arbetsgivaren att få en framgångsrik verksamhet där anställda stimuleras att utvecklas och förbättra verksamhetens resultat.

Kompetensen

Akademisk kompetens skapar nytta och ger mervärde hos arbetsgivaren. Akademisk utbildning ska löna sig genom hela yrkeslivet. Kompetensutveckling ska påverka lönen och medarbetares erfarenhet ska avspegla sig i löneutvecklingen. På samma sätt ska ökat ansvar eller utökade arbetsuppgifter kopplas till en positiv löneutveckling.

Korrekt ingångslön ger positiv effekt på löneutvecklingen under hela arbetslivet. På samma sätt ska kompetensutveckling och ökat ansvar avspeglas i den lön medlemmen har när det är dags för ålderspension.

DIK:s arbete med lönefrågor

Arbetet med lönefrågor i syfte att förbättra medlemmarnas lön och anställningsvillkor sker på flera olika plan i organisationen – genom förhandling om kollektivavtal, i opinionsbildning och med individuellt förhandlingsstöd.

DIK tecknar avtal som stöder en utvecklad och tydlig lönebildning med individen i centrum.

Stödet till lokala fackliga förhandlare och rådgivning till enskilda medlemmar är DIK:s viktigaste insatser för att uppnå god löneutveckling för medlemmarna.

DIK rekommenderar en ingångslön som är lönedrivande för medlemmarna.

DIK arbetar för att motverka diskriminering och osakliga löneskillnader som bottnar i kön.