Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  FÖRTROENDEVALD /  HANDBOKEN /  Medbestämmande och samverkan

I Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) finns de grundläggande reglerna om de fackliga organisationernas medbestämmanderätt på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om MBL-förhandlingar och samverkansgrupper.

MBL-förhandlingar kan exempelvis handla om verksamhetens planering och utveckling, anställningar, omorganisation, ekonomi och budget samt riktlinjer för personalpolitik. Även viktiga förändringar för den enskilda medlemmen ska MBL-förhandlas.

Bra att känna till om medbestämmande

 • MBL reglerar förhållandet mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivare.
 • Det är den eller de fackliga organisationerna som tecknat kollektivavtal  med arbetsgivaren som har rätten att förhandla. Det betyder att den enskilde medlemmens rättigheter tillgodoses av förbundens fackliga förtroendevalda.
 • Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar innebär i princip att  arbetsgivaren ska ge de fackliga organisationerna tillfälle att diskutera  och yttra sig om arbetsgivarens förslag innan besluten fattas. Det är alltså inte ”medbestämmande” i betydelsen att facket har någon rätt att vara med och besluta, vilket man som medlem ibland kan tro.
 • I arbetsgivarens kallelse ska det framgå om det är fråga om information eller förhandling.
 • Arbetsgivarens representanter ska inom skälig tid (minst en vecka) ge den lokala föreningen tillräcklig information för att ni ska kunna ta ställning till det förslag som presenteras.
 • Det är arbetsgivarens ansvar att föra protokoll.
 • Av protokollet ska framgå vad ni är eniga om och vad ni är oeniga om.
 • Blir ni oeniga med arbetsgivaren i en lokal MBL-förhandling kan förbundet begära central förhandling. En sådan förhandling ska påkallas senast sju dagar efter det att protokollet justerats. Det är alltid förbundet centralt som beslutar om central förhandling ska påkallas eller inte.
 • Arbetsgivaren måste vänta med att fatta beslut till dess att lokal eller central förhandling är avslutad.
 • Kom överens om när förhandlingen kan anses vara avslutad. Vi rekommenderar att den är avslutad när protokollet är justerat av alla parter.
 • De viktigaste paragraferna att känna till i MBL är §§ 10-14 och 18-19.

Samverkan

På en del arbetsplatser har man ersatt vissa MBL-förhandlingar med samverkansgrupper. Formerna för samverkan finns reglerat i ett samverkansavtal. Man kan säga att samverkan för samman MBL och Arbetsmiljölagen till en process, där arbetsmiljö ska genomsyra alla frågor och inte ses som ett separat område. Samråden i samverkansgruppen ersätter den sedvanliga skyldigheten att informera och förhandla MBL. Är man oenig med arbetsgivaren i samverkansgruppen finns möjlighet att påkalla regelrätt förhandling enligt MBL.

Förtroendemännen representerar oftast medlemmarna inom alla Sacos förbund och inte bara det egna förbundet i samverkansgruppen. I förbundsspecifika frågor som rör enskild medlem ska arbetsgivaren förhandla med respektive förbund.