Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  FÖRTROENDEVALD /  HANDBOKEN /  Fackliga sakområden

Många sakområden ingår i det fackliga arbetet. Några områden nämns här. Vi har tagit upp dessa för att du ska få en uppfattning om vilka frågor du kan komma i kontakt med.

Ledigheter
Ledigheter som semester, föräldraledighet, studieledighet och rätt till ledighet för bedriva näringsverksamhet regleras i lag. Det kan finnas kompletteringar i kollektivavtalen.

Bra att känna till

  • Antalet semesterdagar varierar beroende på vilket kollektivavtal som tillämpas på arbetsplatsen. Finns inget avtal tillämpas de lagstadgade 25 semesterdagarna.
  • Det finns en generell rätt till ledighet för studier, arbetsgivaren kan dock uppskjuta studieledigheten i högst sex månader.
  • Den som är studieledig eller föräldraledig har rätt att få likvärdiga arbetsuppgifter när han eller hon återgår i tjänst.
  • Det finns ingen laglig rätt till tjänstledighet för att pröva annan tjänst. Vissa kollektivavtal kan dock ge sådan rätt, t.ex. i statlig sektor.
  • Även den som är föräldraledig ska omfattas av lönerevision.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen (AML) med tillhörande föreskrifter är det regelverk som ställer minimikrav på arbetsmiljön. Utgångspunkterna är bland annat att ohälsa och olycksfall ska förebyggas, en god arbetsmiljö ska uppnås och att arbetet ska anpassas till de anställdas förmåga.

Bra att känna till

  • Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren, men arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att en god arbetsmiljö uppnås och vidmakthålls.
  • Arbetstagare är skyldig att följa lagen och lokala skyddsföreskrifter
  • Skyddsombud ska utses på arbetsställe med fler än fem anställda eller när arbetsförhållandena påkallar det.
  • Skyddsombud utses av den lokala fackliga organisationen eller, om sådan inte finns, av arbetstagarna.
  • Ett skyddsombud kan inte börja verka som skyddsombud förrän anmälan gjorts till arbetsgivaren.

Diskriminering
I Sverige råder förbud att diskriminera någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder samt deltidsarbete och tidsbegränsad anställning. Förbudet gäller när arbetsgivaren ska anställa, befordra eller utbilda, tillämpa löne- och anställningsvillkor, leda och fördela arbetet eller säga upp en medlem. Flera olika lagar mot diskriminering slogs 2009 samman till den nya Diskrimineringslagen.