Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  FÖRTROENDEVALD /  HANDBOKEN /  Facklig ordlista

Här finns en ordlista med förklaring på de vanligaste fackliga orden och förkortningarna.

AB
Allmänna bestämmelser, villkorsavtal för kommun- och landstingsanställda.

AD
Arbetsdomstolen

AEA
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa

AgV
Arbetsgivarverket (statlig sektor)

Ajournering
Uppehåll i förhandlingen, parternas möjlighet att få rådrum.

AkademikerAlliansen
Samverkan mellan Saco-förbund inom kommun- och landstings- sektorn.

ALFA
Allmänt löne- och förmånsavtal, statlig sektor.

AML
Arbetsmiljölagen

Förhandlingsframställan
En begäran om förhandling i en viss fråga.

HÖK T
Huvudöverenskommelse inom kommuner och landsting. Används oftast om löneavtalet. T står för tillsvidare.

Kollektivavtal
Skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivare eller förening av arbetsgivare och fackförening, fackförbund eller annan liknande förening av arbetstagare om löne- och anställningsvillkor.

LAS
Lagen om anställningsskydd

FML
Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

MBL
Lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Preskriptionstid
Den tid man har på sig att överklaga ett beslut.

Protokoll
En skriftlig handling som redogör för den förhandling som genomförts.

Protokollsanteckning
En redogörelse för egna förslag eller synpunkter i samband med en förhandling, vilken tillförs protokollet. Anteckningen är ofta ensidig, dvs en part står för anteckningen.

PTK
Privattjänstemannakartellen, en samverkan mellan förbund, framför allt inom Saco och TCO som främst sluter huvudavtal och avtal om pensioner.

RALS
Ramavtal om löner mellan AgV och Saco S (statlig sektor).

Reservation
Se protokollsanteckning.

Saco
Sveriges Akademikers Centralorganisation

Saco S
Samverkanskartell för Saco-förbund inom statlig sektor.

SKL
Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsgivarpart.

TCO
Tjänstemännens Centralorganisation, sammanslutning av förbund med främst icke-akademiker som medlemmar.

Tolkningsföreträde
Rätt för en part att tolka en viss paragrafs innebörd till dess uppgörelse är nådd.

ÖLA
Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor – kommun och landsting.