Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  FÖRTROENDEVALD /  HANDBOKEN /  Ditt uppdrag som lokal facklig företrädare

Som lokal facklig företrädare kommunicerar du med medlemmar om fackliga frågor. Arbetet kan också handla om olika förhandlingar och samverkan på arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om vad som kan ingå i uppgiften.

Lokalt fackligt arbete handlar ofta om kommunikation med medlemmarna i olika fackliga frågor: att hålla medlemmarna kontinuerligt informerade om frågor som kan komma att beröra dem och att försöka svara på frågor från medlemmarna. Det kan också innebära förhandlingar och samverkan på arbetsplatsen. Det kan gälla löner, anställningsvillkor, medbestämmande och inflytande, arbetsmiljö, personalpolitik, budgetfrågor, organisationsförändringar och mycket annat.

Att vara fackligt förtroendevald

Lagen om facklig förtroendeman (FML) reglerar förtroendemannens rättigheter och skyldigheter. Den tar bland annat upp den ledighet du har rätt till när du arbetar fackligt.

Bra att känna till inledningsvis:

  • Arbetsgivaren ska veta att du är facklig förtroendeman. Se till att du blir anmäld om detta inte redan är gjort. Anmälan görs av den lokala föreningen, eller om sådan inte finns, av DIK:s kansli, e-post: kansli@dik.se.
  • Anmälan av nya förtroendevalda ska också göras till DIK:s kansli, e-post:kansli@dik.se.
  • Du har rätt att vara ledig från din tjänst för fackligt arbete, t.ex. för förhandlingar, styrelsemöten och fackliga utbildningar.
  • Det finns oftast inga uttalade begränsningar för hur mycket tid du kan ta i anspråk för fackligt arbete. Den tid du lägger ner ska vara rimlig i förhållande till uppdragets storlek.
  • Det finns också kollektivavtal som ytterligare reglerar förtroendemannens ställning på arbetsplatsen. Det kan i sådana avtal finnas beräkningar för hur mycket facklig tid man kan disponera, beroende på hur många medlemmar man företräder.

Dina roller som lokal facklig företrädare

Facklig företrädare och förhandlare

Du företräder medlemmarna gentemot arbetsgivaren. Det sker oftast mest konkret när du förhandlar enligt MBL eller samverkan, eller då det är dags för lönerevision. Förbered dig inför förhandlingar genom att inhämta information från medlemmarna. Tänk på  att alltid kontakta din ombudsman på kansliet innan du ingår kollektivavtal eller andra avtal med arbetsgivaren.

Ta inte på dig större ansvar än vad du känner att du har kunskap för. Enskilda ärenden kan ibland vara svåra att hantera lokalt. Tveka inte att på ett tidigt stadium kontakta din ombudsman för rådgivning om hur ärendet ska hanteras. Kanske räcker det med att du får råd och stöd från ombudsmannen eller kanske kommer ni fram till att det är det lämpligare att du lämnar över ärendet.

Det är också viktigt att du deltar i de fackliga utbildningar och informationsträffar som DIKs kansli anordnar.

Samtalspartner, rådgivare och samordnare

Du ser till att medlemmarna får den fackliga information de behöver och du stödjer och uppmuntrar medlemmarna att ta egna initiativ.  Du är den rådgivare och det bollplank som medlemmen, eller arbetsgivaren, ibland behöver.

Genom ditt fackliga arbete får du kunskap om det som händer i organisationen. Du kan samordna idéer och ge möjligheter till förankring och genomslag hos arbetsgivaren. Du använder din kunskap och kompetens för att jämka samman olika åsikter och för att påverka beslut som rör arbetsvillkoren på arbetsplatsen.

Rekrytera nya medlemmar

Du ska också verka för att rekrytera nya medlemmar till förbundet. Se till att du har aktuellt rekryteringsmaterial till hands. Har du inte det kan du enkelt beställa nytt material från DIK:s webbplats. Presentera DIK och er lokala förening/råd för nyanställda och berätta om varför det är värdefullt att vara med i en facklig sammanslutning.