Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Din arbetstid /  För dig som jobbar statligt /  Övertid och övertidstillägg

Med övertidsarbete avses sådant arbete som den som arbetar heltid utför utöver sin ordinarie dagliga arbetstid. För deltidsarbetande avses med övertidsarbete sådant arbete som utförs på tid som ligger utöver såväl den ordinarie arbetstiden som arbete på mertid. Observera att det för rätt till ersättning för övertid krävs att din arbetsgivare har beordrat eller godkänt övertidsarbetet.

Om din arbetsgivare bedömer att det finns särskilda skäl, är du skyldig att arbeta övertid högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 150 timmar under ett kalenderår. Detta timantal får överskridas när det enligt arbetsgivarens bedömning behövs för att du ska kunna utföra ett uppdrag som inte kan avbrytas utan stora olägenheter för verksamheten. Sådan övertid som kompenseras med ledighet räknas inte in i den totala övertid per år som du är skyldig att arbeta.

Om din arbetsgivare behöver ta ut övertid i större omfattning än ovan angivna gränsvärden, så kallat ökat övertidsuttag, ska han eller hon träffa enskild överenskommelse med dig om detta. Sådan överenskommelse ska vara skriftlig. Observera att den lokala arbetstagarorganisationen (Saco-S-föreningen eller rådet) ska informeras innan en sådan överenskommelse träffas.

Arbete på övertid ska i första hand utföras av personal som frivilligt åtar sig detta. Är du partiellt sjukskriven, partiellt ledig med stöd av lag eller för vård av barn är du inte skyldig att arbeta på övertid. Du som är delpensionsledig är skyldig att arbeta på övertid högst 25 timmar per kalenderår.

Om du efter beslut av din arbetsgivare har arbetat på övertid har du rätt till ersättning. Ersättning ges i form av pengar (övertidstillägg) eller som ledighet (kompensationsledighet). Kompensationsledighet ska ges under förutsättning att du önskar det och att din arbetsgivare bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhetens krav.

Mer om övertid och övertidstillägg

Övertidstillägg per timme betalas ut enligt följande:

  • Enkel övertid= den individuella lönen per månad / 94. Med enkel övertid avses övertidsarbete på annan tid än den som enligt nedan är kvalificerad övertid.
  • Kvalificerad övertid= den individuella lönen per månad / 72. Vad som menas med kvalificerad övertid varierar mellan kollektivavtalen, men i regel avses tiden mellan klockan 19:00 på fredag och 07:00 på måndag , mellan klockan 22:00 och 06:00 på vardagar samt vissa bestämda tider på allmänna helgdagar. Övertidstillägg betalas inte ut för kortare tid än 15 minuter i följd.

Vid beräkning av övertidstillägg för deltidsarbetande ska lönen räknas upp till den lön som motsvarar full ordinarie arbetstid.

Kompensationsledighet per övertidstimme omfattar:

  • vid enkel övertid - en och en halv gång så lång tid som övertidsarbetet
  • vid kvalificerad övertid - dubbelt så lång tid som övertidsarbetet.

Kompensationsledighet ska tas ut senast kalendermånaden efter den då övertidsarbetet fullgjordes, om inte du och din arbetsgivare kommer överens om något annat.

Lokalt avtal får slutas om att vissa arbetstagare i stället för övertidsersättning ska kompenseras genom t.ex. högre lön eller ett fast lönetillägg.