Start /  ANSTÄLLNING & AVTAL /  Anställningsformer

För dig som arbetstagare kan det vara svårt att veta vilka lagar och regler som gäller för olika anställningsformer. Nedan följer en kort sammanfattning.

Huvudregeln i Lagen om anställningsskydd (LAS) slår fast att en anställning gäller tillsvidare. Att en anställning betecknas som tillsvidare betyder att den bara kan upphöra genom uppsägning från arbetsgivaren eller arbetstagaren. Båda parter måste vid uppsägning följa de regler som stadgas i lag, kollektivavtal och enskilda anställningsavtal. I vissa fall är det dock tillåtet med visstidsanställningar, det vill säga tidsbegränsade anställningar.

För dig som har en deltidstjänst kan det vara bra att känna till att det finns en bestämmelse i Lagen om anställningsskydd (LAS) om företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad. Bestämmelsen innebär att deltidsanställda ska erbjudas utfyllnad till heltid innan någon kan nyanställas. Om du är intresserad av att utöka din sysselsättningsgrad bör du därför skriftligen anmäla detta till din arbetsgivare.

Förutsättningen för att bestämmelsen ska gälla är att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att du anställs med högre sysselsättningsgrad. Din företrädesrätt är begränsad till den driftsenhet där du är anställd. Som driftsenhet räknas ofta en byggnad. Om flera arbetstagare vill utöka arbetstiden har den som arbetat längst tid företräde.

Bra att veta är även att du har lagstadgad rätt att gå ner i arbetstid för föräldraledighet och studier.

Till höger finns länkar till sidor med mer information om olika anställningsformer.